Diensten
     

 
Copyright.   

Behoudens de uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q. de uitgever van deze website, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets - waaronder tevens is begrepen de wijze van rubricering, indeling en product- en index - uit deze website worden afgeschreven, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, noch worden ingebracht in intern en/of extern gebezigde opberg- of geheugenstelsels van informatieve werkende systemen. Het vorenstaande is ook van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking. Bovendien is het verboden zich tot een in de website opgenomen onderneming c.q. instelling te wenden onder overlegging van en/of verwijzing naar de Website, met het oogmerk een of meer van de bekendmakingen in de website elders te publiceren. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander door de auteur gemachtigd derden t er zake het vorenstaande in rechte te betrekken, onverminderd het recht van de auteur zelf de nodig actie te ondernemen.